Chia tài sản chung ly hôn của vợ chồng là một nội dung rất phức tạp cần giải quyết. Tòa án xem xét các yếu tố sau khi chia tài sản chung: Tài sản chung của vợ chồng chia đôi nhưng...